Algemene voorwaarden
Home Dansen lablast intobounce Gezonde Leefstijl Wie zijn wij    


 

Algemene voorwaarden Dance Masters Dansschool Into Dance

1. Algemene regels

.    1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dance Masters Dansschool Into Dance, hierna ook te noemen: Into Dance.

.    1.2  Into Dance heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

.    1.3  Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van Into Dance en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

.    1.4  Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. Into Dance is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker zelf dan wel andere bezoekers van de dansschool.

.    1.5  Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker, kunnen verhaald worden.

.    1.6  Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van Into Dance. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

2. Inschrijving

.    2.1  De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

.    2.2  Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Indien deze termijn met meer dan 21 dagen overschreden wordt, kan de toegang tot de cursus met onmiddellijke ingang door Into Dance geweigerd worden.

.    2.3  Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet langer een cursus kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld. Into Dance kan (niet verplicht) om sociale redenen tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.

.    2.4  Into Dance is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de dansles dan wel de cursus te verwijderen, dit ter beoordeling van Into Dance. Into Dance is gerechtigd mensen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

.    2.5  Into Dance mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte en andere overmachtsituaties. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

.    2.6  Into Dance is bevoegd, ook tijdens een cursus, bij bijzondere omstandigheden wijzigingen in de lestijden aan te brengen.

3. Overige verplichtingen/ concurrentie

.    3.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de cursussen uitsluitend bedoeld voor "eigen gebruik" door de cursisten, hier is de tariefstelling op afgestemd.

.    3.2  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden.

     3.3  Bij overtreding van het hiervoor onder 3.2. genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de dansschoolhouder, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van Ä 250,-- per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van Into Dance een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciŽle activiteiten.

4. Aansprakelijkheid

.    4.1  Dansschool Into Dance is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dansschool Into Dance stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

.    4.2  Dansschool Into Dance is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na lessen, vrijdansen, etc. U begeeft zich op eigen risico in de dansschool.

.    4.3  Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de dansschool, geschiedt geheel voor risico van de cursist.

.    4.4  Into Dance is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool of op het terrein van de dansschool.

.    4.5  De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde eigendommen van cursisten of bezoekers.

.    4.6  Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschoolhouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de dansschoolhouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

5. Gevolgen van niet-betaling cursusgeld e.d.

     5.1 Indien de cursist in gebreke blijft het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk te betalen, is de dansschoolhouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te voldoen, onverlet.

6. Enkele Huisregels

     6.1 De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften behalve wat betreft het schoeisel. Wij verzoeken u om fatsoenlijk gekleed te komen. In de zaal mogen alleen schoenen gedragen worden die schoon zijn, geen strepen op de vloer afgeven en geen stalen naaldhakken hebben.

Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Voor minderjarige leerlingen geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s) of verzorger(s).

Copyright © 2014 Intodance
Laatst bijgewerkt: 22-08-2016